Klubben

Innkalling Årsmøte 2020

Av: Jens Gilboe  |  Publisert: 16. desember 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Torsdag 4. mars 2021 kl. 19:00 Smia Flerbrukshus, Dyrløkkebakken 1 - 1448 Drøbak

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle Klubbens årsberetning.
9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og
revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
12. Vedta Klubbens budsjett.
13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi
styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.
varamedlem osv.
15. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert klubben innen:

                          Torsdag 18. februar 2021 kl. 16:00

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter er tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøte.
 
                            Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!